Iskolánk bemutatása

Iskolánk a Nemzetközi Gyermekév alkalmából került átadásra. Akkori elnevezése 2.sz. Általános Iskola volt, ám színe miatt a városban mindenki csak „Piros iskola”-ként emlegette.

Az azóta eltelt évek alatt nemcsak az intézmény színében, de elnevezésében és szerkezetében is történt változás. 1986-tól az intézmény profiljában megjelent a rajz tagozat, 2002-től pedig alapfokú művészetoktatási intézmény lettünk, amely 4 tanszakon ( grafika, textilműves, makett és papírtárgy-készítő, festés) oktatja az érdeklődő gyerekeket. 2005-ben művészeti iskolánk kiváló minősítést szerzett, 2009-ben bekapcsolódtunk a TÁMOP-3.2.2. ”Területi Együttműködések, társulások, hálózati tanulás” pályázati konstrukcióba. 2010-ben kiválóra előminősített referenciaintézménnyé váltunk, majd 2011 novemberében beadtuk a TÁMOP 3.1.7 Referencia intézményi pályázatot. Intézményünk minősített tehetségpontként is működik.
A 2013-as év januárjában bekövetkezett fenntartóváltás után az új tanévet a Bárdos Lajos Sport Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeként kezdtük.  Az új időszakban is több EFOP, TIOP pályázat segítette tevékenységünket. Az épület részleges nyílászáró cseréje, tetőszigetelés, vizesblokk felújítás, projektek, informatikai fejlesztések (laptopok, tabletek, interaktív panelek, teljes WiFi lefedettség, stb.).

Az intézmény alapdokumentuma szerinti ellátandó alaptevékenységek a következők:

· nappali rendszerű iskolai oktatás alsó és felső tagozaton
· sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi, érzékszervi, egyéb pszichés zavarral küzdők)
· integrációs felkészítés
· alapfokú művészetoktatás képző –és iparművészeti ágon


Iskolánk tanulólétszáma minden tanévben 400 fő körül mozog. Nevelésük, oktatásuk 8 évfolyamon, évfolyamonként 2 párhuzamos osztályban folyik. Alsó tagozaton tantárgycsoportos oktatás folyik, minden osztály önálló napközis csoportként is működik. Felső tagozaton az 5. és 6. évfolyamok önálló csoportokba, a 7. és 8. évfolyamok összevont csoportokba szerveződnek a délutáni napközis foglalkozások idejére.
Az iskola nagy gondot fordít a különleges bánásmódot igénylő gyerekek nevelésére, oktatására. Az ő ellátásukról intézményünk gyógy-és fejlesztőpedagógusai gondoskodnak a törvényi előírásoknak megfelelő óraszámban. Érzékszervi fogyatékkal élő tanulóink ellátását a kaposvári Duráczky Módszertani Központ és az Éltes EGYMI utazó tanárai segítik, akikkel évek óta nagyon jó és eredményes munkakapcsolatban tudunk dolgozni. Gyengébb képességű, lemaradást mutató tanulóink felzárkóztatásáról korrepetálásokon gondoskodnak tanítóink, szaktanáraink. Az erre fordított időkeret jelentős.
Kiemelt figyelmet fordítunk tehetséges tanulóink fejlesztésére, versenyeztetésére, elsősorban magyar, matematika, képzőművészet, testnevelés és sport területén. Felkészítésüket szakkörök és tehetséggondozó foglalkozások keretében oldják meg a kollégák. Minden tanévben több olyan tanulónk van, aki országos, ill. megyei versenyekre eljut és helyezést ér el.
Tantestületünket jól összeszokott, együttműködésre képes, elhivatott, innovatív, munkájára igényes pedagógus közösség alkotja. Kor szerinti összetétel alapján inkább a több éve pályán lévő, gyakorlott pedagógusok vannak nagyobb arányban, de szerencsére a fiatal kollégák révén biztosított az utánpótlás is. Szakos ellátottságunk 100%-os. Tanulóink már az első osztálytól. osztálytól két nyelv (angol, német) közül választhatnak, amelyeket csoportbontásban tanulnak. Szintén csoportbontásban tanítjuk az informatikát, ill. a magas létszámú osztályainkban a magyar nyelv és irodalmat, valamint a matematikát.
Tárgyi feltételeink megfelelőek. Iskolánk épülete felújítása hosszú idő után 2019-ben elkezdődött a tetőszigeteléssel és a földszinti öltözők, vizesblokkok felújításával, amit a nyílászárók részleges cseréje követ. Iskolánk udvara elegendő játszóhelyet biztosít a közel 400 tanuló számára, udvari sportpályáink, fűvel borított játszóterünk lehetőséget biztosítanak a szabadidő egészséges, kulturált környezetben való eltöltésére.
Iskolánkat minden évben fejlesztjük külső támogatóinknak köszönhetően, így vállhatott valóra az udvari mászórendszer, ivókút felállítása, öltözőszekrények, nyitható padok, szabadtéri fitneszezközök biztosítása, szabadidős tér kialakítása.
Tantermeink világosak, méretüket tekintve megfelelnek a 22-27 fős osztálylétszámoknak. Bútoraink jó állapotban lévőek, berendezéseink esztétikusak, a tanulók életkorának, méretének megfelelőek. Szaktantermeink alkalmasak az adott tantárgy oktatásához szükséges speciális feltételek megteremtésére. A TIOP.1.1.1. pályázat keretében nagyarányú informatikai fejlesztés zajlott le intézményünkben, amely keretében a számítógépek korszerűsítése mellett 11 tanterembe került interaktív tábla, amit kollégáink rendszeresen használnak a tanítási órákon. 2019-től többfunkciós, tabletekkel, számítógépekkel, interaktív panellel és nyelvi laborral felszerelt interaktív tanterem segíti oktató-nevelő munkánkat.
Pedagógiai programunk kiemelt figyelmet fordít a tanulók egyéni képességeinek figyelembe vételére, az alapkészségek fejlesztésére, valamint a különböző képességű, ill. eltérő ütemben fejlődő tanulók egyéni fejlesztésére, a tanórán és a tanórán kívüli munkában a differenciálás alkalmazására. Pedagógusaink 2003-tól alkalmazzák a holland MAG ( Megelőzés, Alkalmazkodás, Gondoskodás) projekt módszereit, a TÁMOP 3.1.4. pályázatnak köszönhetően pedig megismerkedhettek a kompetencia alapú oktatás módszertanával, amelyet azóta is alkalmaznak.
A sport- és mozgás megszerettetése kiemelt feladata iskolánk pedagógiai programjának, amihez egy tornaterem és két tornaszoba biztosítja a megfelelő feltételeket.
Mindennapi tevékenységünk szerves részét képezi az egészséges életmódra nevelés, a tanév során számos erre irányuló programot szervezünk.
Továbbtanulási mutatóink jónak mondhatók. Tanulóink kb. 2/3-a érettségit adó szakközépiskolában, vagy gimnáziumban tanul tovább. A középiskoláktól kapott visszajelzések szerint elballagott tanulóink képesek megfelelni az elvárásoknak, általában tartják azt a tanulmányi átlagot, amellyel útra bocsátottuk őket.
Az országos kompetenciaméréseken évek óta jól szerepelünk mind magyar, mind matematika tantárgyakból.
Intézményünk próbál megfelelni a kor elvárásainak, a szülők és a közvetlen környezet igényeinek.
Iskolánk jó munkakapcsolatban van a városban és a város környékén működő társintézményekkel, civil szervezetekkel.
Eddig elért eredményeink arra kell, hogy sarkalljanak bennünket, hogy továbbra is ilyen elhivatottsággal, a gyerekek érdekeit szem előtt tartva, a változó világ elvárásainak legmagasabb szinten próbáljunk megfelelni, pedagógiai kultúránk, szakmai ismereteink folyamatos fejlesztésével.

Iskolánk videós bemutatkozását ide kattintva tekintheti meg!

Online térkép megjelenítéséhez kattintson ide!